โรงเรียนไตรคามวิทยา ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ด้วยความคิดริเริ่มของ นายประสิทธิ์ สีทองแท้ นายอำเภอหนองสองห้อง นายอนันต์ อิสระพงษ์ ศึกษาธิการอำเภอหนองสองห้อง ในขณะนั้น ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ครั้งแรกเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 จำนวนห้องเรียน 6 ห้องเรียน นักเรียน 139 คน ข้าราชการครู 13 คน พนักงานราชการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน มีอาคารเรียนถาวร 1 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา 2564 จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1) พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ สำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4) พัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู น้อมนำ ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์

1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เน้นให้เป็นคนดีของสังคมและอยู่อย่างมีความสุข
5. บุคลากรและสถานศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

รักษ์ผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา