ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
1 นายอุทัย  คำมณี ครูใหญ่ 2522-2523
2 นายยุทธพงศ์  วชิรปัญญาวัฒน์ ครูใหญ่ 2523-2525
3 นายสาโรจน์  ฉัพพรรณรังษี ครูใหญ่ 2525-2526
4 นายเพ็ชร  เมืองวงษ์ อาจารย์ใหญ่ 2526-2532
5 นายสมบูรณ์  คำแสน อาจารย์ใหญ่ 2532-2541
6 นางสาวสุดารัตน์  สุวัฒนาวินิจ ผู้อำนวยการ 2541-2547
7 นายประชัย  พรสง่ากุล ผู้อำนวยการ 2547-2550
8 นายสุรพล  สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการ 2550-2551
9 นายวุฒิชัย  แสงสุดตา ผู้อำนวยการ 2551-2555
10 นายสมนึก  เรื่องลือ ผู้อำนวยการ 2555-2558
11 นายวสิษฐ์  สมจิตศรีปัญญา ผู้อำนวยการ 2558-2561
12 นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา ผู้อำนวยการ 2562 – ปัจจุบัน