ปรัชญาของโรงเรียน
“การศึกษา เพื่อชีวิต และสังคม”

คำขวัญของโรงเรียน
“สามัคคี มีวิชา กีฬาเก่ง เคร่งคุณธรรม นำประชาธิปไตย”

คติพจน์
สุขา สํ ฆสฺส สามคฺคี
ความสามัคคีของหมู่คณะทำให้เกิดสุข

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
“ต้นพลวง”

สีประจำโรงเรียน
เขียว เหลือง
สีเขียว หมายถึง ป่าที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจี ของตำบลดงเค็ง ความราบรื่น มีชีวิตชีวา และความเจริญงอกงามของชีวิต
สีเหลือง หมายถึง ความสงบ สุขุม รอบคอบ อดทน ขยัน และมีความสามัคคี
เขียว เหลือง หมายถึง ลูกไตรคามวิทยา เป็นผู้มีความเจริญงอกงาม ทุก ๆ ด้าน และอยู่ร่วมสังคมด้วยความสงบสุข

อักษรย่อ
ต.ค.ว.

ตราประจำโรงเรียน