ที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ตำแหน่ง/วิทยะฐานะ วุฒิ
1
นางสาวอภิญญา  อุปวงค์ษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
2
นายฉลอง  พฤกษาหอม
ครู
คศ.3
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
3
นางขนิษฐา  นาหนอง
ครู
คศ.3
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
4
นางอรอนงค์  เพชรตะกั่ว
ครู
คศ.3
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
5
นางปรีดา  คุ้มสุข
ครู
คศ.3
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
6
นายชัญนนท์  ทุมคำ
ครู
คศ.1
คบ.
คณิตศาสตร์
7
นายธีรพงษ์  เพชรภา
ครู
คศ.1
คบ.
คณิตศาสตร์
8
นายอภิชัย  ศรีหัวแฮ
ครู
คศ.2
ศษ.ม.
บริหารการศึกษา
9 นางสาวนพัชรพร  มาลา ครู คศ.1 คบ.นาฎศิลป์
10
นางสาวจุรีรัตน์  วรรณสา
ครู
คศ.1
วท.บ.
เคมี
11
นางสาวกนกวรรณ  ปัจจวงษ์
ครู
คศ.1
ศษ.ม.
วัดประเมินผล
12
นายศรชัย  ช่อรักษ์
ครู
คศ.1
ศษ.บ.
พลศึกษา
13 นางสาวอัญชลี  ภูศรี พนักงานราชการ ศษ.ม.บริหารการศึกษา
14 นายสุขุม  บรรยงค์ พนักงานราชการ ศษ.บ.ดนตรีสากล
15 น.ส.ณัฏฐณิชา ขามประไพ พนักงานราชการ วท.บ.อิเล็กฯคอม
16 นายสุชาติ  กระฉอดนอก ธุรการ ศศ.บ.ดนตรี