คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนไตรคามวิทยา ปีการศึกษา 2563

1 นายเชาวฤทธิ์  ช่างเกวียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 นายวรวุฒิ  นาบำรุง      ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 ดาบตำรวจนิรันทร์  นาบำรุง     ผู้แทนผู้ปกครอง
4 นางอรดา  อินน้อย    ผู้แทนศิษย์เก่า
5 นายอดุลย์  ฮุยนอก  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 พระครูสันติสารคุณ      ผู้แทนองค์กรศาสนา
7 นายดี  ทองโสม      ผู้แทนองค์กรชุมชน
8 นายฉลอง พฤกษาหอม     ผู้แทนครู
9 นางสาวอภิญญา  อุปวงค์ษา   กรรมการและเลขานุการ